LET OP: TOLBADGE IS LEVERBAAR IN 5 - 10 WERKDAGEN

Algemene Voorwaarden Autotolbadge.nl

 

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden worden wel de volgende gedefinieerde begrippen gebruikt:

 

1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

 

2. Gebruiker: de ondernemer die zich van deze Algemene Voorwaarden bedient in het kader van de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst met een Klant. 

 

3. Klant: degene die een Overeenkomst met de Gebruiker sluit of heeft gesloten. 

 

4. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

 

5. Dienst: een of de dienst die op de Website van de Gebruiker (Wegenvignetten.nl) wordt aangeboden. 

 

6. Servicekosten: Het door de Klant aan de Gebruiker verschuldigde bedrag (inclusief BTW) voor een door de Gebruiker, voor een ten behoeve van de Klant te verrichten Dienst. 

 

7. Overeenkomst: de overeenkomst tot aankoop van een tolbadge voor Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. De klant krijgt hiermee een tolbadge dat hem/haar de mogelijkheid om de “telepeage” poortjes te gebruiken en de tol automatisch en achteraf te voldoen.

  

 

8Tolbadge: dit is de aanduiding voor een tolkastje dat is uitgegeven door door de Franse snelwegbeheerder om gedurende een bepaalde periode voor een bepaald op kenteken gesteld voertuig te dienen als bewijs van betaling van tol voor dat geïndividualiseerde voertuig. 

 

9Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen de Klant die consument is, gebruik kan maken van zijn recht tot herroeping. 

 

10Herroeping: het binnen de Bedenktijd door de Klant die consument is schriftelijk uitoefenen van het wettelijk recht, om af te zien van een overeenkomst op afstand. Het modelformulier voor herroeping is als Bijlage I bij de Algemene Voorwaarden opgenomen. 

12. Dag: kalenderdag. 

 

13. Privacy Verklaring: de privacyverklaring - als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming - van de Gebruiker (Wegenvignet..be), die op de Website van de Gebruiker is gepubliceerd;

 

 

Artikel 2 – Gegevens van de Gebruiker

 

Vignette & Peage Application Service B.V. handelend onder de naam: Autotolbadge.nl

Amersfoortsestraat 29-A

3769 AD Soesterberg

Nederland

Telefoonnummer: 0031 (0) 85 303 39 23

E-mail: [email protected]

Kvk Nummer: 86211749 

BTW: NL863747814B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Gebruiker en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Gebruiker en Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. De hier volgende algemene voorwaarden gelden voor alle juridische transacties tussen Maut & Vignette B.Vmet klanten. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op consumenten in de zin van BW 6 artikel 230 g: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel 4 - De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Terzake de aangeboden mogelijkheid van  elektronisch betalen, zal de Gebruiker passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De Gebruiker zal uiterlijk bij levering van de Dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de Gebruiker waar de Klant met vragen, verzoeken of klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken; 
  • de informatie over eventuele garanties en bestaande service na levering van de Dienst;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van de Dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  • Het modelformulier voor herroeping ten behoeve van de Consument.

Artikel 5 – Herroepingsrecht voor de Consument

 1. De Klant kan de Overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument 

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Gebruiker. 
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 3. Voor zover van toepassing retourneert de Klant het eventueel ontvangene aan de Gebruiker conform de door de Gebruiker verstrekte redelijke instructies. De Klant draagt daarvoor geen rechtstreekse kosten.
 4. Indien de Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Klant de Gebruiker een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Gebruiker is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
 5. De Klant draagt geen kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst indien:
  • de Gebruiker, de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
  • de Klant niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Gebruiker bij herroeping door de Consument

 1. Als de Gebruiker de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Gebruiker vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. 
 3. De Gebruiker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant die consument is heeft gebruikt, tenzij laatstgenoemde heeft ingestemd met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht van de Consument

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zover de Gebruiker dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Na volledige uitvoering van de Overeenkomst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
  • de Klant heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra de Gebruiker de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Artikel 9 - De prijs

 1. De in het aanbod van de Dienst genoemde prijzen bestaan uit de tolkosten van de tolbadge en de servicekosten van de Gebruiker voor de directe beschikbaarheid van het vignet.
 2. De in het aanbod van een Dienst genoemde prijzen zijn inclusief eventuele btw.
 3. De tolkosten voor het gebruik van de snelwegen dient u direct aan de betreffende snelwegbeheerder te voldoen.

Artikel 10 - Nakoming Overeenkomst 

De Gebruiker staat er voor in dat de door hem na te komen verbintenissen voldoen aan de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De Gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt.
 3. De Gebruiker zal de Overeenkomst binnen de vooraf aangegeven termijn en bij gebreke daarvan, met bekwame spoed, uitvoeren. 

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst dienen de door de Klant verschuldigde bedragen direct met het aangaan van de Overeenkomst te worden voldaan.
 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Gebruiker te melden.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. De Gebruiker beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Gebruiker. 
 3. Bij de Gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 14 - Geschillen

De overeenkomsten tussen Gebruiker en Klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als de Consument gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wetgeving in dat EU-land hem betere bescherming biedt, dan zal de Gebruiker deze rechten toepassen.

 

Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

• - Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

• - Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de

verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*

• - Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij

producten]

• - [Naam consumenten(en)]

• - [Adres consument(en)]

• - [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt

ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

 

 

0
Jouw winkelwagen
Subtotaal: €0
Afrekenen